Vedtekter for Opplæringskontoret for Håndverks- og Industrifag på Hadeland

Vedtekter for Opplæringskontoret for Håndverks- og Industrifag på Hadeland 2017-03-19T21:37:42+01:00

Vedtatt på stiftelsesmøte 4 juni 1998

(Revidert på årsmøte 1999, senere iht. nye opplæringslova, på årsmøtet 2003 og på årsmøtet 2007)

1. Formål
Opplæringskontoret for Håndverks- og Industrifag på Hadeland er hjemlet i ”Opplæringslova”, og har som formål å utvikle faglig dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til yrke og samfunn, og derigjennom øke bedriftenes konkurranseevne, lønnsomhet og kvalitetsbevissthet.

Opplæringskontoret skal være et flerfaglig kontor og ha ansvar for opplæring i alle relevante fag hos medlemsbedriftene.

I samsvar med ”REFORM 94” skal Opplæringskontoret etablere læreplasser i sine medlemsbedrifter, og skal – i samarbeid med disse – sørge for at den enkelte lærling får en tilfredsstillende bredde og fordypning i faget.

For arbeidstakere med lengre praksis, skal Opplæringskontoret bistå med nødvendig veiledning og tilrettelegging for at disse skal kunne gjennomføre fagprøve etter § 3-5 i ”Opplæringslova”

For faglærte arbeidstakere skal opplæringskontoret bistå med relevant perfeksjonering og etterutdanning.

2. Deltakere
Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret kan være bedrifter i Hadelandsregionen innen industri og håndverk. Tilsvarende bedrifter i andre regioner kan – etter  søknad – få styrets godkjennelse for deltakelse.

Bedrifter med tilknytning til industri og håndverk som servicebedrifter og liknende kan innvilges deltakelse av styret.

Medlemsbedrifter kan ikke inngå lærekontrakter eller opplæringskontrakter som selvstendig lærebedrift i fag som opplæringskontoret har godkjenning for.

Utmelding av Opplæringskontoret må skje skriftlig med minst tre måneders varsel før utløp av kalenderåret. Ansvar for inngåtte lærekontrakter må oppfylles eller overføres til andre før utmelding kan realiseres.

3. Organisasjonsform
Opplæringskontoret er en ideell organisasjon. Opplæringskontoret organiseres som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene og som sammen påtar seg opplæringsansvar.

4. Økonomi
Hvert medlem av kontoret kjøper en andel i kontorets virksomhet.

Hver andel er på kr. 5000,- og må være innbetalt senest 30 dager etter stiftelsesmøtet. Offentlig tilskudd som fastsettes av departementet og eller fylkeskommunen, basert på kontorets aktiviteter m.h.t. antall lærlinger og avlagte fagprøver, utgjøre kontorets hovedinntekt.

Tilleggsinntekter forutsettes tilført gjennom kursvirksomhet m.m.

Ved eventuelt overskudd kan årsmøtet vedta at midlene kan tilbakeføres til medlemsbedriftene som har hatt lærlinger i året overskuddet har oppstått. For øvrig står medlemsbedriftene økonomisk ansvarlige for Opplæringskontorets drift.

Et eventuelt overskudd/underskudd fordeles ut fra antall lærlinger den enkelte medlemsbedrift har hatt med i ordningen. Lønn, sosial utgifter og evt. andre kostnader til lærlingen etter gjeldende tariffavtale inndekkes av medlemsbedriften(e) som har lærlinger i tjeneste.

Opplæringskontorets regnskap revideres av autorisert revisor, oppnevnt av styret, for ETT år av gangen.

5. Årsmøtet
Årsmøtet er Opplæringskontorets øverste organ. Mellom årsmøtene er styret Opplæringskontorets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøte, vedlagt årsberetning, regnskap og revisorerklæring til årsmøte, skal skje minst 14 dager før årsmøtedagen. Det kan gis fullmakt til å avgi stemme på årsmøtet.

En representant fra Yrkesopplæringsnemnda (fagopplæringskontoret), skal innkalles til årsmøtet som observatør og med talerett uten stemmerett.

Årsmøtet velger møteleder, referent, personer til å undertegne protokollen og behandler:

 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap
 3. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse
 4. Godtgjørelse av lærebedriftene. Evt. godtgjørelse bør stå i forhold til den tid lærlingene har vært ved den enkelte bedrift
 5. Budsjett
 6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter skal behandles av årsmøtet
 7. Valg av styre og valgkomite.
  Styre skal bestå av styreleder, styrets nestleder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter.
  En av styrets representanter skal være fra en av de videregående skolene på Hadeland.
  Valgperioden for styreleder er på ett år, og for styrerepresentantene to år. Første år velges TO av styremedlemmene og EN av vararepresentantene for ETT år av gangen.
  Valgkomite skal bestå tre personer. Det velges en person hvert år til valgkomiteen, og den som er på valg fungerer som leder.
  Valgperioden er på tre år for valgkomiteen.

På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med TO representanter, i tillegg til styremedlemmene, men hvert medlem har bare EN stemme.

Styret eller 50% av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte avholdt. Innkalling skjer da som til ordinært årsmøte.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

6. Styret
Opplæringskontoret ledes av et styre på fem medlemmer. Vararepresentantene har møterett i styret med tale- og forslagsrett.

En representant for Yrkesopplæringsnemnda (fagopplæringskontoret) kan innkalles til styremøte som observatør med talerett uten stemmerett.

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ETT styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret ansetter daglig leder og andre medarbeidere ved Opplæringskontoret.

Det daglige arbeidet i Opplæringskontoret ivaretas av en daglig leder med ansvar overfor styret. Daglig leder skal fungere som styrets sekretær. Styret for øvrig gir retningslinjer for lederens arbeid og prioriterer om nødvendig kontorets arbeid.

7. Lærekontrakter
Lærekontrakten tegnes med lærling, Opplæringskontor og Yrkesopplæringsnemnda som parter. Opplæringskontoret er ansvarlig over Yrkesopplæringsnemnda for at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanene. Det skal, så langt råd er, foreligge en plan for lærlingens kontraktstid. § 11-1 i ”Forskrift til opplæringslova”

Når en lærling må benytte flere bedrifter, skal Opplæringskontoret inngå avtale med hver enkelt bedrift om læretid og innhold på den enkelte bedrift.

Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enig om det, og etter at Yrkesopplæringsnemnda er orientert skriftlig om forholdet.

Andre forhold som kan føre til opphør av en lærekontrakt skal behandles i samsvar med opplæringslova fra 01.08.1999 §4-6 Endring og heving av lærekontrakt

8. Oppløsning
Nedleggelse av Opplæringskontoret kan vedtas av årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning av Opplæringskontoret skal eventuelle midler fordeles etter årsmøtets bestemmelser, og i samråd med yrkesopplæringsnemnda.